Al Quraan

Al Quraan =

Aur jo log sone chandi ka khazana rakhte hai
or ALLAH ki Raah me kharch nahi
kerte unhe Dardnak Azaab ki
khabar Pohancha Dijye.

(Surah Tauba:34)

Leave a Reply