ÃLLãh Hummã §ãllãy Ãlãã Muhãmmãd

¨¨°º©º©¨°º©º©©º°©º°ÃLLãh Hummã §ãllãy Ãlãã Muhãmmãd Wã Ãàlãy Muhãmmãd Wã ÃJJil fãrãjã HümWã Lããn ÃLLãh Hee Ãdã Hüm Ãjmã’een,,!¨¨°º©º©¨°º©º©©º°©º°

Leave a Reply