Apni manzil ki tarhaf barho

Kaamyaad hone kya liye manzil zaroori hai,
Aur use pane kya liye khuwaab…
Aur Khuwaab dekhne kyal liye: Neend!
To Apni manzil ki tarhaf barho…or So jao!

Good Night My Dear

Leave a Reply