Girls Sweet Hoti Hain

70% Girls
Sweet Hoti Hain

75% Beautiful

85% Intelligent

90% Masoom

&

100% Pyari Hoti Hain

Kul Mila Kar Total Bat Ye He
70+75+85+90+100=
420 Hoti Hain. .

Leave a Reply