Jb Gunah kr Betho to WAZU kr k

Jb Gunah kr Betho to WAZU kr k
Namaz parho phir Astagfar
kro to Allah Tumhary
Gunah Bakhsh dey ga

Leave a Reply