Musalman Aurat hai

Kaaba par Gilaaf is liye hai kya: Pata chale ye koi aam Imaarat nahi. Musalmano ka Qiblaa hai.

Quran par Gilaaf is liye hai kya: Pata challe ye koi aam Kitaab nahi. Allah ki Kitaab hai.

Is liye Aurat ko parday ka hukam hai, Ta kya pata chale kya ye koi aam Aurat nahi!

Musalman Aurat hai…

Leave a Reply