Patta gir skta he

“Patta” gir skta he
Pr
“Drakht” nhi
“Suraj”dob skta hai
Pr
“Asman”nhi
“Darya”sukh skta he
Pr
“Samandar nhi

“Duniya”apko bhol skti hai
Pr

“HUM”nhi “I mis u “

Leave a Reply