Subah Subah apko

Sübäh Sübäh apko SÄLÄM déñå he.
åpki sübhä kø piyàrà sà ÑÄÅM déña he.
Güzré särå din äpka khöshiöñ bhårä.
äpki sübhå kö duàøøn kà PÉGHÄM déna he.

Leave a Reply