Dø$ti kå nåsèèb hø ääp

Mèr¡ Dø$ti kå nåsèèb hø ääp!

Mùjhè såb dö$töñ mae “AZIZ” hø ääp!

Merè D¡l k ¡tñè qårèéb hø ääp!

K mèr¡ hår Dùå me¡n shårèék hø
ÄÅP!.

Leave a Reply